Kvalité

Veldi kvalitetspolicy

Veldis ambition är att utveckla, förbättra och optimera verksamheten och varje delmoment i vår leverans till våra elever, deltagare och uppdragsgivare. Vi vill erbjuda god service med en hög och jämn kvalitetsnivå utifrån elevers, deltagares, uppdragsgivares, anställdas och övriga intressenters perspektiv. Våra utbildningar ska präglas av våra grundläggande värderingar; hjärtligt bemötande, inspirerande och nytänkande, engagemang i våra elever och kvalitet alltid först , samt att vi åtar oss att följa rådande lagar och krav.

Veldi levererar kvalitet genom att uppfylla förväntningar och tillgodose våra elevers, deltagares, uppdragsgivares och medarbetares krav, önskemål och behov. I vårt dagliga arbete tar vi hänsyn till hållbarhet och etik. Veldi arbetar kontinuerligt med förbättringar av våra verksamheter och vårt ledningssystem. Vi illustrerar arbetet med kvalitetsförbättringar enligt vårt ständigt rullande kvalitetshjul som ligger till grund för kvalitetsarbetet.

Veldis kvalitetsmål

För att kunna säkerställa att vi kontinuerligt bibehåller och förbättrar vår kvalitet gentemot elever, deltagare, uppdragsgivare, medarbetare och intressenter har vi följande kvalitetsmål:

Vårt långsiktiga mål är att ha 100% nöjda elever, som kan och vill rekommendera Veldi som utbildningsanordnare.

Kunskapsresultat – Veldi har som målsättning att oavsett förutsättningar ska alla elever nå godkända studieresultat. Veldi ska tillgodose varje enskild elevs behov, och möjliggöra studier som leder till godkända resultat.

Synpunkter/klagomål – Veldis målsättning är att minska och även eliminera vissa typer av klagomål. Detta nås genom att arbeta på ett strukturerat sätt med dokumentation, åtgärder och utvärderingar av synpunkter och klagomål som vi mottar.

NKI & NMI – Veldis målsättning är att ständigt förbättra upplevelsen av Veldi som utbildningsanordnare och arbetsgivare, samt erbjuda en trygg och säker studie- och arbets-miljö för både elever och medarbetare. Med resultaten från de årligen återkommande NKI och NMI undersökningarna förbättrar vi kontinuerligt kvaliteten för våra elever och medarbetare.

Vill du prata med oss?

Kontakta oss via telefon +46 10 207 06 02, eller besök vår kontaktsida för fler kontaktuppgifter.